وضعیت بدنی اسکیت باز THE SKATING

١- وضعیت پایه

پاها را به صورت موازی قرار داده و ابتدا به حالت ایستاده قرار میگیریم سپس کف دستها را روی ران پا گذاشته وهمراه کمر روی ران سر داده و به پایین می آوریم تا کف دستها روی زانو ها برسد قوز نباید کرد و آرنجها نیز نباید خم شوند که دراین حالت باید 3نقطه از بدن روی خط صاف قرار بگیرد :

1- شانه ها            2- زانوها              3- جلوی کفش اسکیت