آئین نامه اجرایی سومین دوره مسابقات اسکیت

آئین نامه اجرائی ( مرحله نهایی ) سومین دوره مسابقات اسکیت                                       شرایط عمومی حضور شرکت کنندگان درالمپیاد :

المپیاد ورزشی ایرانیان (آقایان و بانوان)۱۳۸۸ 

 

1-  همراه داشتن اصل شناسنامه و تصویر آن

2-  همراه داشتن گواهی صحت سلامت به تاریخ روز

 3-چهار قطعه عکس 4 *3 پشت نویسی شده ( یک قطعه از چهار قطعه عکس بر روی آلبوم تیم  استان  چسبانده شود )

4-   آلبوم تکمیل شده تیم  استان جهت شرکت در مرحله نهایی سومین دوره مسابقات  اسکیت المپیاد ورزش ایرانیان که به تأیید مدیرکل تربیت بدنی استان و رئیس هیات اسکیت استان رسیده باشد. (طبق نمونه آلبوم  پیوست)

شرایط اختصاصی مسابقات در مرحله نهایی المپیاد ورزشی ایرانیان  :

1- هر استان صاحب سهمیه ، شامل یک نفر به عنوان مربی و سرپرست و ورزشکاران منتخب می باشد .

2-  هر استان الزاماً فقط به تعداد سهمیه کسب شده در مرحله مقدماتی می تواند ورزشکار اعزام نماید .

3-   مسابقات طبق قوانین فدراسیون جهانی (FIRS ) اجراء می گردد .

4-   مسابقات در رده سنی جوانان برگزار می گردد ( متولدین 1371-1372-1373-1374 و1375 )

5-   هر استان در هریک از مواد مسابقات می تواند حداکثر 2 نفر را شرکت دهد ( به استثنای امدادی )

6-   هر ورزشکار از هر استان می تواند حداکثر در 2 ماده شرکت نماید( به استثنای امدادی )   

7-   کلیه  تیمها موظف به پوشیدن لباسهای متحدالشکل هستند. (پوشش کامل وطبق ضوابط تعریف شده که قبلاً به اطلاع رسیده می باشد)

8-   مواد 200 و300 متر به تفکیک هرکدام در دو مرحله سمی فینال وفینال بصورت تایم تریل برگزار و در مرحله فینال با شرکت 12 نفر خواهد بود.

9-   ماده 500 متر به تفکیک در چها ر مرحله مقدماتی ، یک چهارم نهایی ، سمی فینال و فینال و بصورت گروهی خواهد بودو د رهر مرحله از هر گروه 2 نفر برتر به مرحله بعد راه می یابند. مرحله فینال با حضور 4 نفر برگزار خواهد شد.

10-  ماده 1000 متر به تفکیک  در سه مرحله  مقدماتی ،سمی فینال و فینال وبصورت گروهی خواهدبود و در هرمرحله نفر اول از هرگروه به همراه نفرات برتر از لحاظ زمانی به مرحله بعد راه پیدا و مرحله فینال با شرکت 8 نفر خواهد بود.

11-  ماده 10000 متر بصورت یک مرحله ایی وامتیازی حذفی خواهد بود.

12-  ماده 3000 متر امدادی به تفکیک در دو مرحله سمی فینال و فینال بصورت گروهی خواهد بود. مرحله فینال با شرکت 6 تیم برگزار خواهدشد. نفرات هر تیم در 3000 متر امدادی 4 نفر می باشد که 3 نفر از آنها اجازه حضور در مسابقات را خواهند داشت.

                        ( نحوه امتیاز دهی تیمی )

      1-  نحوه امتیاز دهی تیمی مسابقات المپیاد  ورزشی ایرانیان :

      نفر اول هر ماده       17  امتیاز   نفردوم هر ماده     12  امتیاز

      نفر سوم هر ماده   9  امتیاز      نفرچهارم هر ماده        7  امتیاز

      نفر پنجم هر ماده   6  امتیاز        نفرششم هر ماده   5  امتیاز

      نفرهفتم هر ماده      4  امتیاز    نفرهشتم هر ماده     3 امتیاز

      نفرنهم هر ماده    2  امتیاز   نفردهم هر ماده   1  امتیاز

      2- امتیاز تمامی مواد  با هم جمع و تیم استان  برتر مسابقات شناخته خواهد شد.

      3- در صورت تساوی امتیازات تیمها ، تیمی برتر است که رتبه اولی بیشتری داشته باشد واگر رتبه اولی مساوی بود ، تیمی برتر است کهرتبه دومی بیشتری داشته باشد ..، در صورت تساوی تیم ها در مقام های کسب شده،رکود  نفرات با هم جمع و تیمی که رکود کمتری داشتهباشد بعنوان تیم برتر شناخته می شود .

گروه سنی

مواد مسابقه

تعداد مدالهای توزیعی

جمع کل مدال

 

طلا

نقره

برنز

 

1375 الی 1371

200متر

300 متر

500 متر

1000 متر

3000 متر امدادی10000 متر حذفی امتیازی

 

8

8

8

24 مدال

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
شهرام

سلام . شما به لیست پیوندهای ما اضافه شدید . مدیر وبلاگ عقیق