آغاز مسابقات اسکیت هاکی جام شادروان کیارش صدقی

برنامه کامل این مسابقات به شرح زیر است:

بخش مردان:


دور اول چهارشنبه 27 مرداد 89:


پیشوا - جوانان انقلاب
انقلاب "ب " - پرشین اسپرت
پویا "ب " - پرسیس
پویا "الف " - انقلاب "الف "
دیزل ساز در این دور استراحت می‌کند.

دور دوم دوشنبه 1 شهریور 89:


دیزل‌ساز - جوانان انقلاب
پیشوا - پرسیس
انقلاب "ب " - انقلاب "الف "
پویا "ب " - پویا "الف "
پرشین اسپرت در این دور استراحت خواهد داشت.

دور سوم چهارشنبه 3 شهریور 89:


دیزل‌ساز - پرشین اسپرت
جوانان انقلاب - پرسیس
پیشوا - پویا "الف "
انقلاب "ب " - پویا "ب "
انقلاب "الف " در این دور استراحت دارد.

دور چهارم جمعه 5 شهریور 89 :


دیزل‌ساز - پرسیس
پرشین اسپرت - انقلاب "الف "
جوانان انقلاب - پویا "الف "
پیشوا - انقلاب "ب "
پویا "ب " در این دور استراحت دارد.

دور پنجم شنبه 6 شهریور 89:


دیزل‌ساز - انقلاب "الف "
پرسیس - پویا "الف "
پرشین اسپرت - پویا "ب "
جوانان انقلاب - انقلاب "ب "
در این دور پیشوا به استراحت می‌پردازد.

دور ششم شنبه 13 شهریور 89:


دیزل‌ساز - پویا "الف "
انقلاب "الف " - پویا "ب "
پرسیس - انقلاب "ب "
پرشین اسپرت - پیشوا
جوانان انقلاب در این دور استراحت دارند.

دور هفتم یکشنبه 14 شهریور 89:


دیزل‌ساز - پویا "ب "
پویا "الف " - انقلاب "ب "
انقلاب "الف " - پیشوا
پرشین اسپرت - جوانان انقلاب
پرسیس در این دور استراحت دارد.

دور هشتم دوشنبه 15 شهریور 89:


دیز‌ل‌ساز - انقلاب "ب "
پویا "ب " - پیشوا
انقلاب "الف " - جوانان انقلاب
پرسیس - پرشین اسپرت
پویا "الف " در این دور به استراحت می‌پردازد.

دور نهم چهارشنبه 17 شهریور 89:


دیزل‌ساز - پیشوا
پویا "ب " - جوانان انقلاب
پویا "الف " - پرشین اسپرت
انقلاب "الف " - پرسیس
انقلاب "ب " در این دور به استراحت می‌پردازد.

در دور دهم مسابقات رده‌بندی و فینال در عید سعید فطر برگزار می‌شود، که در آن برنده تیم اول و چهارم با برنده تیم دوم و سوم فینال را برگزار می‌کنند و در رده‌بندی نیز بازنده تیم اول و چهارم با بازنده تیم دوم و سوم پیکار می‌کنند.

بخش بانوان:


دور اول یکشنبه 31 مرداد 89:


انقلاب "الف " - انقلاب "ب "
ورامین - پرسیس
دیزل‌ساز - جوانان انقلاب

دور دوم سه‌شنبه 2 شهریور 89:


ورامین - انقلاب "ب "
دیزل‌ساز - انقلاب "الف "
جوانان انقلاب - پرسیس

دور سوم پنجشنبه 4 شهریور 89:


دیزل‌ساز - انقلاب "ب "
جوانان "الف " - ورامین
پرسیس - انقلاب "الف "

دور چهارم یکشنبه 7 شهریور 89:


جوانان انقلاب -‌ انقلاب "ب "
پرسیس - دیزل‌ساز
انقلاب "الف " - ورامین

دور پنجم سه‌شنبه 16 شهریور 89:


پرسیس - انقلاب "ب "
انقلاب "الف " - جوانان انقلاب
ورامین - دیزل‌ساز

دور ششم پنجشنبه 18 شهریور 89:


تیم اول - تیم چهارم
تیم دوم - تیم سوم
رده‌بندی و فینال اسکیت هاکی بانوان از ساعت 14 تا 16 در عید سعید فطر برگزار می‌شود.


تمامی دیدار‌ها از ساعت 10 شب آغاز می‌شود.

شایان ذکر این مسابقات در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار می‌شود.

/ 3 نظر / 13 بازدید
نگین نورایی

هیلدا خوب بود

نگین نورایی

هیلدا خوب بود

نگین نورایی

هیلدا خوب بود